Algemene Voorwaarden

ALGEMENE ABONNEMENTS VOORWAARDEN GOOISCHE TAM TAM

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Abonnement: de overeenkomst tussen GOOISCHE TAM TAM en Abonnee op grond
waarvan Abonnee gedurende de overeengekomen periode en tegen het
overeengekomen Abonnementsgeld een Uitgave of een combinatie van
Uitgaven op de voor die Uitgave(n) van toepassing zijnde wijze(n)
ontvangt, waaronder Combiabonnementen en Aan/Uit Abonnementen;
Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde
vergoeding die Abonnee aan GOOISCHE TAM TAM verschuldigd is;
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GOOISCHE TAM TAM een
Abonnement aangaat;
Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde
Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;
Cadeau: het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een
Abonnement, zoals opgenomen in het Abonnement;
Combiabonnement: een Abonnement bestaande uit een combinatie
van ontvangst van (een) Printuitgave(n) en toegang tot (een) Digitale
Uitgave(n);
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf;
Digitale Uitgave: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van
GOOISCHE TAM TAM waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele)
applicaties;
Printuitgave: alle bestaande en toekomstige gedrukte uitgaven van
GOOISCHE TAM TAM waaronder, maar niet beperkt tot dagbladen, magazines, catalogi;
GOOISCHE TAM TAM: Gooische Tam Tam, alsmede ieder van haar
werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van
laatstgenoemden, voor zover deze overeenkomsten sluiten onder
toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
Uitgaven: alle Printuitgaven, Digitale Uitgaven en overige bestaande en
toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook;
Aan/Uit Abonnement: een flexibel Abonnement of Combiabonnement
waarbij de Abonnee de bezorging van de Printuitgave per week of
weekend aan en uit kan zetten;
Variabel Abonnementsgeld: het deel van het Abonnementsgeld dat
een Abonnee met een Aan/Uit Abonnement uitsluitend betaalt over de
weken c.q. weekenden dat bezorging aan staat;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen,
ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door GOOISCHE TAM TAM
uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op
overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige
Uitgave van GOOISCHE TAM TAM.
2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich
bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van
een schriftelijke overeenkomst tussen GOOISCHE TAM TAM en Abonnee worden
afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de
bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een
dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden
waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht
blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden
door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit
bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
5. GOOISCHE TAM TAM kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden
aangekondigd in de Uitgaven. De gewijzigde Voorwaarden zijn
vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle
bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze vóór de
wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een
wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat GOOISCHE TAM TAM een
wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft
Abonnee het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het
van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden mits
Abonnee een Consument is.
Artikel 3. Totstandkoming Abonnement
1. De bestelling of aanvraag van een abonnement door een potentiële
Abonnee, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van
een Abonnement.
2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat GOOISCHE TAM TAM het
aanbod van Abonnee schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden
tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel start met de
uitvoering van het Abonnement.
3. Indien GOOISCHE TAM TAM het aanbod van Abonnee accepteert zal zij een
bevestiging van het Abonnement sturen, die onder meer het
abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement
en de contactgegevens van de Abonneeservice bevat.
4. GOOISCHE TAM TAM is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een
aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende
voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.
5. Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door GOOISCHE TAM TAM
geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
6. Per huishouden mogen maximaal twee (2) proefabonnementen op
een Uitgave per jaar worden afgesloten. Bij de uitnodiging tot het
doen van een aanbod wordt aangegeven of er sprake is van een
proefabonnement.
Artikel 4. (Adres)gegevens
1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte
(adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in
deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als
factuurgegevens, dienen tijdig aan GOOISCHE TAM TAM te worden gemeld.
2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement
betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden
plaats aan het door Abonnee opgegeven adres en/of e-mailadres.
Artikel 5. Ontbinding/herroeping
1. Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van
14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende
ondubbelzinnige verklaring aan GOOISCHE TAM TAM. Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van het bij de bevestiging van het Abonnement ontvangen
modelformulier.
2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in:
a. Bij Abonnementen op Printuitgaven, Combiabonnementen en
Aan/Uit Abonnementen waarbij bezorging van de Printuitgave
standaard “aan” staat: op het moment van de eerste levering
van de Printuitgave;
b. Bij Abonnementen op Digitale Uitgaven en Aan/Uit
Abonnementen waarbij bezorging van de Printuitgave
standaard “uit” staat: op het moment van de totstandkoming
van het Abonnement.
3. In geval van ontbinding dient Abonnee ontvangen Printuitgaven en
Cadeaus binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1
bedoelde verklaring tot ontbinding in de originele verpakking terug
te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van
Abonnee komen. De volgende kosten kunnen in dat geval bij
Abonnee in rekening worden gebracht:
a. Ten aanzien van Printuitgaven en Cadeaus: de prijs voor niet
(tijdig) retour geleverde Printuitgaven en Cadeaus, alsmede
eventuele waardevermindering van de geleverde
Printuitgaven en Cadeaus;
b. Ten aanzien van Digitale Uitgaven: de overeengekomen
vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de
uitvoering van het Abonnement tot aan ontbinding, indien
uitvoering van het Abonnement op verzoek van de Abonnee
binnen de ontbindingstermijn is gestart.
4. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door
Abonnee is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde
bedragen op basis van lid 3 van dit artikel, door GOOISCHE TAM TAM binnen 14
dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot
ontbinding worden gerestitueerd aan Abonnee, doch – indien van
toepassing – niet eerder dan dat GOOISCHE TAM TAM de reeds geleverde
Printuitgaven en Cadeaus retour heeft ontvangen of Abonnee heeft
aangetoond dat hij de Printuitgaven en Cadeaus retour heeft
gezonden.
5. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van
Abonnees die geen Consument zijn en Abonnementen met een
waarde van maximaal € 50,- die buiten een verkoopruimte (als
bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub g Burgerlijk Wetboek) worden
aangegaan.
Algemene Abonnementsvoorwaarden GOOISCHE TAM TAM per 1 januari 2017 Pagina 2 van 4
Artikel 6. Bezorging c.q. beschikbaarstelling
1. GOOISCHE TAM TAM zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen
voor een tijdige bezorging c.q. beschikbaarstelling van de
Uitgave(n).
2. Levering vindt in beginsel uitsluitend plaats in Nederland. Een
verzoek tot levering in het buitenland kan ingediend worden bij de
klantenservice van de Uitgave. GOOISCHE TAM TAM is nimmer verplicht een
dergelijk verzoek te accepteren. GOOISCHE TAM TAM kan aan levering in het
buitenland aanvullende voorwaarden stellen, zoals het in rekening
brengen van extra verzendkosten.
3. In geval van een Aan/Uit Abonnement is Abonnee zelf
verantwoordelijk voor het aan of uit zetten van de bezorging via het
daartoe door GOOISCHE TAM TAM aangewezen account. Het aan of uit zetten van
de bezorging in een bepaalde week of bepaald weekend dient
uiterlijk plaats te vinden voor 12.00 uur op de vrijdag (voor
weekbezorging) c.q. woensdag (voor weekendbezorging)
voorafgaand aan de betreffende week c.q. het betreffende
weekend. De gegevens zoals geregistreerd in het systeem van
GOOISCHE TAM TAM zijn leidend.
4. Indien de locatie waarop de bezorging van een Printuitgave dient
plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is
GOOISCHE TAM TAM gerechtigd deze kosten aan Abonnee in rekening te brengen.
5. Klachten over de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een
Uitgave dienen als volgt kenbaar te worden gemaakt:
a. Indien het een Printuitgave zijnde een dagblad betreft, dient
Abonnee klachten over de bezorging op de dag waarop de
Uitgave niet is bezorgd kenbaar te maken bij de
abonneeservice van de betreffende Uitgave. Voor elke dag
dat de Uitgave niet geleverd is, wordt het Abonnement
verlengd met één leverdag of wordt, uitsluitend in geval van
een Aan/Uit Abonnement, de niet geleverde Uitgave niet in
rekening gebracht.
b. Indien het een andere Printuitgave dan een dagblad betreft,
kan Abonnee na verloop van 24 uur na het verstrijken van de
normale bezorgperiode aan de Abonneeservice van de
betreffende Uitgave doorgeven dat de Uitgave niet bezorgd
is. De Uitgave wordt in dat geval binnen 5 werkdagen
nagezonden.
c. Indien het een Digitale Uitgave betreft kan Abonnee klachten
over de beschikbaarstelling kenbaar maken op de in de
Uitgave aangegeven wijze.
6. Klachten met betrekking tot de bezorging c.q. beschikbaarstelling
van een Uitgave geven Abonnee niet het recht de betaling van het
Abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen.
7. GOOISCHE TAM TAM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Abonnee lijdt
door het niet (tijdig) bezorgen c.q. beschikbaar stellen van de
Uitgave(n).
8. Abonnee heeft geen recht op enige compensatie indien de Uitgave
een of meerdere (al dan niet achtereenvolgende) keren niet wordt
bezorgd c.q. beschikbaar wordt gesteld als gevolg van een
overmacht situatie, zoals bedoeld in Artikel 14.
Artikel 7. Levering van Cadeaus
1. De levering van een eventueel Cadeau vindt plaats binnen 30
(dertig) dagen na totstandkoming van het Abonnement, tenzij
expliciet een andere leveringstermijn is genoemd, echter nooit
eerder dan na ontvangst van de eerste termijn van het
Abonnementsgeld door GOOISCHE TAM TAM.
2. De door GOOISCHE TAM TAM opgegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Abonnee geen recht
op schadevergoeding. Indien de levering vertraging oploopt, zal
GOOISCHE TAM TAM Abonnee hierover infomeren.
3. De eigendom van een Cadeau gaat pas over op het moment dat het
Cadeau is afgeleverd en Abonnee aan al haar verplichtingen uit
hoofde van het Abonnement heeft voldaan. Onverminderd het
hiervoor bepaalde gaat het risico ter zake van een Cadeau reeds op
het moment van aflevering aan Abonnee op Abonnee over.
4. In geval van tussentijdse opzegging of ontbinding van het
Abonnement om een reden die niet is toe te rekenen aan GOOISCHE TAM TAM, is
GOOISCHE TAM TAM gerechtigd – naar keuze van GOOISCHE TAM TAM – het Cadeau terug te
vorderen of de restwaarde van het Cadeau in rekening te brengen
bij Abonnee.
5. Het geleverde Cadeau moet de eigenschappen bezitten die
Abonnee bij normaal gebruik mag verwachten. Abonnee heeft de
verplichting om bij aflevering van het Cadeau te onderzoeken of het
Cadeau aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval
is, dient Abonnee GOOISCHE TAM TAM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat
constatering van het gebrek redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk
en gemotiveerd in kennis te stellen.
6. Indien is aangetoond dat het Cadeau niet aan de overeenkomst
beantwoordt, zal GOOISCHE TAM TAM, al naar gelang mogelijk en van toepassing,
naar keuze van GOOISCHE TAM TAM:
a. Het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
b. Het gebrek aan het Cadeau herstellen;
c. Het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door
Abonnee, vervangen; of
d. De factuurwaarde van het Cadeau, tegen retournering van het
Cadeau door Abonnee, restitueren (indien en voor zover
reeds door Abonnee betaald).
Artikel 8. Prijzen en betaling
1. Met uitzondering van het Variabele Abonnementsgeld bij Aan/Uit
Abonnementen is het Abonnementsgeld bij vooruitbetaling
verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
2. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, andere belastingen
of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3. GOOISCHE TAM TAM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het
Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de
jaarlijkse inflatie-indexatie. GOOISCHE TAM TAM zal een wijziging in het
Abonnementsgeld in de Uitgave publiceren. Tenzij expliciet anders
overeengekomen, is het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de
eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en
nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een
verhoging van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van
toepassing wordt binnen drie maanden nadat het Abonnement is
ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden
binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
4. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze
waarop het Abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een
bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds
duidelijk vermeld.
5. In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden
binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan,
binnen 14 dagen na factuurdatum.
6. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de
vooraankondiging van de incasso door GOOISCHE TAM TAM worden geïnd.
7. Het storneren van een door GOOISCHE TAM TAM (automatisch) geïncasseerd
bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
8. Indien Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is GOOISCHE TAM TAM
gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement op te schorten, dan
wel te ontbinden.
9. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Abonnee van rechtswege
in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1%
per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een
gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
10. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso
van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de
Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15%
van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden
gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee een
Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een
bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter
zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en
wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 9. Verlenging en beëindiging van het Abonnement
1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het
Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij
Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen
abonnementsperiode. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement
te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand. Indien GOOISCHE TAM TAM bij de uitnodiging tot het doen van een
aanbod heeft vermeld dat het gaat om een proefabonnement, dan
eindigt het Abonnement, zonder dat opzegging vereist is, na het
verstrijken van de proefperiode.
Algemene Abonnementsvoorwaarden GOOISCHE TAM TAM per 1 januari 2017 Pagina 3 van 4
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt een
Abonnement op een dagblad met een abonnementsperiode van
een kwartaal, behoudens opzegging conform lid 1, automatisch
verlengd met termijnen van telkens een kwartaal. Het Abonnement
kan in dat geval door Abonnee worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de lopende
abonnementsperiode.
3. De Betaalperiode wordt na automatische verlenging:
a. Bij een Abonnement op een maandblad: één jaar;
b. Bij een Abonnement op een weekblad waarbij de eerste
Betaalperiode langer is dan 6 maanden: één jaar;
c. Bij een Abonnement op een weekblad waarbij de eerste
Betaalperiode 6 maanden of korter is: 6 maanden;
d. Bij alle overige Abonnementen: gelijk aan de eerste
Betaalperiode.
4. Indien Abonnee het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de
Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde
Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de
einddatum van het Abonnement.
5. Opzegging van een Abonnement dient telefonisch, elektronisch,
dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. GOOISCHE TAM TAM zal
na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het
Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve
einddatum van het Abonnement.
6. GOOISCHE TAM TAM is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met
inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor
Abonnee. Indien GOOISCHE TAM TAM het Abonnement opzegt vóór het verstrijken
van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde
Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de
einddatum van het Abonnement.
7. GOOISCHE TAM TAM is voorts gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke
ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige
schadevergoeding dan wel restitutie van het reeds betaalde
Abonnementsgeld, indien:
a. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens GOOISCHE TAM TAM, waaronder de verplichting tot
tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in
gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
b. GOOISCHE TAM TAM daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het
Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de
levering van de Uitgave onvoorziene en onevenredig hoge
kosten met zich meebrengt of wanneer GOOISCHE TAM TAM redelijke
gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal
voldoen.
Artikel 10. Tijdelijke stopzetting
Abonnee kan in verband met afwezigheid verzoeken om een tijdelijke
stopzetting van de bezorging van een Printuitgave, indien en voor zover
het een dagblad betreft. Een dergelijk verzoek dient tijdig, tenminste drie
werkdagen voor aanvang van de gewenste stopzetting aan GOOISCHE TAM TAM te
worden gericht. GOOISCHE TAM TAM kan in verband met een dergelijk verzoek
administratiekosten aan Abonnee in rekening brengen en is voorts
gerechtigd overige voorwaarden te stellen aan de tijdelijke stopzetting,
zoals een minimumduur. Dergelijke voorwaarden, alsmede de
eventuele compensatie in natura waar Abonnee gedurende de
stopzetting gebruik van kan maken (zoals tijdelijke bezorging op een
ander adres), staan vermeld op de website van de betreffende
Printuitgave. Deze alternatieven kunnen per Printuitgave en per
Abonnement soort verschillen. De stopzetting wordt in geen geval
verrekend met het Abonnementsgeld.
Artikel 11. Wijziging of staking van een Uitgave
1. GOOISCHE TAM TAM is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud,
samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, -moment en/of –
frequentie van een Uitgave te wijzigen, een Uitgave te staken en/of
te vervangen door een andere uitgave, al dan niet in dezelfde
verschijningsvorm en/of -frequentie.
2. GOOISCHE TAM TAM is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees
bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
3. GOOISCHE TAM TAM zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 1 en/of lid 2
voor zorgen dat de betreffende Uitgave in kwalitatief en kwantitatief
opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld dan
wel het Abonnementsgeld aanpassen.
4. In geval van een staking van een Uitgave zonder vervanging, vindt
restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de
resterende Betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave.
In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere
uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave
wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door GOOISCHE TAM TAM
toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het
Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de
vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van de
eerste vervangende of aangepaste Uitgave, afhankelijk van welk
moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.
Artikel 12. Toegang tot Digitale Uitgaven
1. De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een Digitale
Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Abonnee
niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot
een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze
(commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
2. Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het
gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn
account worden verricht. Indien en zodra Abonnee vermoedt dat
onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij GOOISCHE TAM TAM
daarvan direct op de hoogte te stellen. GOOISCHE TAM TAM is in dat geval
gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter
bescherming van haar Uitgaven en haar overige Abonnees en
Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
3. Abonnee mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen
gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de
Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan
en/of openbaar te maken. Indien GOOISCHE TAM TAM aanwijzingen heeft dat
Abonnee het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, is GOOISCHE TAM TAM
gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Uitgave te
blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van
dat vermoeden door Abonnee. Het blokkeren van de toegang laat
het recht van GOOISCHE TAM TAM om de door of in verband met de bedoelde
overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op abonnee te verhalen onverlet.
Artikel 13. Derden
1. GOOISCHE TAM TAM kan bij de uitvoering van het Abonnement gebruik maken van
derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren
wordt dat voor het aangaan van het Abonnement uitdrukkelijk gemeld.
2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van het Abonnement ten
behoeve van GOOISCHE TAM TAM worden bedongen, worden tevens bedongen ten
behoeve van door GOOISCHE TAM TAM ingeschakelde derden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts
van toepassing op de relatie tussen GOOISCHE TAM TAM en de Abonnee en kunnen
derden die geen partij zijn bij het Abonnement hieraan geen rechten
ontlenen.
Artikel 14. Overmacht
1. Indien aan de zijde van GOOISCHE TAM TAM sprake is van overmacht, heeft GOOISCHE TAM TAM
het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang
deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van GOOISCHE TAM TAM, het
Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten
door toeleveranciers of andere relaties van GOOISCHE TAM TAM, staking,
(onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot)
terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede
iedere andere situatie waarop GOOISCHE TAM TAM geen beslissende controle kan
uitoefenen.
3. Indien de overmacht situatie aan de zijde van GOOISCHE TAM TAM langer dan twee
maanden voortduurt, heeft Abonnee het recht het Abonnement
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. In geval van overmacht is GOOISCHE TAM TAM niet gehouden tot vergoeding van
enigerlei kosten of schade aan Abonnee.
Artikel 15. Privacy
1. Bij het sluiten en de uitvoering van het Abonnement verwerkt GOOISCHE TAM TAM
persoonsgegevens van Abonnee.
2. Al het gebruik van de door Abonnees verstrekte gegevens geschiedt
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving,
Algemene Abonnementsvoorwaarden GOOISCHE TAM TAM per 1 januari 2017 Pagina 4 van 4
waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van GOOISCHE TAM TAM is
gedetailleerd vastgelegd hoe GOOISCHE TAM TAM met de gegevens van de
Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden
verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.
Artikel 16. Rechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave,
waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en
merkrechten, berusten bij GOOISCHE TAM TAM en/of haar licentiegevers.
2. Het is Abonnee niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van
de Uitgave op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan
en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming van GOOISCHE TAM TAM.
Artikel 17. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
1. Op de Abonnement en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. Geschillen over het Abonnement en/of deze Voorwaarden worden
bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3. Een Abonnee die een Consument is kan daarnaast gebruik maken
van het Europese platform voor online geschillenbeslechting
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Like Ons Op Facebook
Facebook Pagelike Widget
Over de Gooische Tam Tam
De Gooische TamTam is het grootste en populairste platform in het Gooi, voor alle leuke nieuwtjes, horeca, winkels, ondernemers en events in ‘t Gooi en omstreken.

Doormiddel van verschillende rubrieken, zoals agenda lifestyle en nieuws uit bereikt de Gooische TamTam per maand ca. 50.000 bezoekers, 18.000 Facebookers, 4000 Twitteraars, 2500 Google+ en 2000+ Linkedin contacten afkomstig uit ‘t Gooi.